Pedicuresalon Monique Wolvega
Welkom Behandelingen Tarieven Cadeaubon Voetverzorging-tips Contact

Privacy Statement (AVG)

Pedicuresalon Monique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Monique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Pedicuresalon Monique is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

 Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicuresalon Monique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de afspraak;

 • Het uitvoeren van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicuresalon Monique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Gewone persoonsgegevens:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Postcode en woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres; 

 Uw persoonsgegevens worden door Pedicuresalon Monique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Pedicuresalon Monique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De persoon die namens Pedicuresalon Monique van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Pedicuresalon Monique

Markeweg 109

8398 GM Blesdijke

Pedicuresalonmonique@live.nlpedicuresalon monique wolvega

provoet
Pedicuresalon Monique - 06 5170 7986 - pedicuresalonmonique@live.nl - privacy policy